Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in:

I. Gebruiksvoorwaarden voor de GetYourGuide-website en -app


II. Algemene voorwaarden van GetYourGuide Deutschland GmbH, Berlijn (bemiddelaar)


III. Algemene voorwaarden van de aanbieders van tours (ondernemingen waarvoor wordt bemiddeld)


GetYourGuide Deutschland GmbH stelt de bezoekers en de aanbieders van toeristische diensten in het kader van een bemiddelingsactiviteit dit boekingsplatform ter beschikking.
Daarnaast stelt GetYourGuide Deutschland GmbH dit boekingsplatform ook ter beschikking aan bepaalde samenwerkingspartners (onderbemiddelaars/samenwerkingspartners) voor het boeken resp. het verder bemiddelen van toeristische diensten van de aanbieders. Voor het gebruik van dit boekingsplatform door onderbemiddelaars of samenwerkingspartners is een afzonderlijke contractuele overeenkomst vereist. Een dergelijk gebruik is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GetYourGuide Deutschland GmbH niet toegestaan.
De overeenkomsten inzake toeristische diensten worden direct gesloten tussen de gebruikers van dit boekingsplatform en de aanbieders van de toeristische diensten. Indien gebruikers boeken via een aangesloten partnerplatform of een onderbemiddelaar een boeking doet namens een gebruiker van een aangesloten partnerplatform, wordt er met betrekking hiertoe een overeenkomst direct tussen de betreffende gebruiker en de aanbieder gesloten. GetYourGuide Deutschland GmbH is geen contractpartij met betrekking tot de toeristische diensten die op dit boekingsplatform worden aangeboden.

I. Gebruiksvoorwaarden voor de GetYourGuide-website en -app


1. Wie beheert deze website?


Deze website (met inbegrip van alle subpagina's, content, weergegeven teksten, foto's, video's, diensten en andere informatie; samen de 'website' genoemd) wordt beschikbaar gesteld door GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlijn, Duitsland. U kunt GetYourGuide Deutschland GmbH zowel per e-mail (https://www.getyourguide.nl/contact) bereiken als telefonisch op de volgende telefoonnummers:
VS: +1 844-326-5840
Canada: +1 844-326-5840
Australië: +61 2 4708 9546
Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 20 3962 0237
Duitsland: +49 (0) 30 56839445
Zwitserland: +41 (0) 43 505 14 95
Italië: +39 (0) 6 9480 0677
Spanje: +34 911 23 56 12
Frankrijk: +33 (0) 1 75 85 97 22
Internationaal: +49 (0) 30 56839445
Op boekingen via het boekingsplatform zijn de Algemene voorwaarden van GetYourGuide Deutschland GmbH en de Algemene voorwaarden van de aanbieders van tours van toepassing.

2. Reikwijdte van de gebruiksvoorwaarden


Deze gebruiksvoorwaarden (de 'gebruiksvoorwaarden') zijn samen met de privacyverklaring (de 'privacybepalingen') van toepassing op iedere vorm van gebruik van de website. Het gebruik van de website is iedere bezoeker van de website ('gebruiker' of 'u') uitsluitend toegestaan onder voorwaarde dat de gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de privacyrichtlijn heeft gelezen en begrepen. Iedere verdere vorm van gebruik van de website of een gedeelte daarvan betekent dat u de gebruiksvoorwaarden en de privacybepalingen hebt gelezen en begrepen en dat u zich er volledig mee akkoord verklaart om alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen.

3. Geen oproep tot gebruikmaking


Alle gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens op deze website houden geen bindend aanbod van onze onderneming in. Een bindende overeenkomst met de aanbieders van de op de website aangeboden activiteiten komt uitsluitend tot stand via een boekingsaanvraag op het boekingsplatform en de acceptatie daarvan door de aanbieder in overeenstemming met de Algemene voorwaarden en wordt uitsluitend gesloten met de aanbieder.

4. Geen garantie


Hoewel GetYourGuide Deutschland GmbH ernaar streeft de nauwkeurigheid van de op of via de website weergegeven content te waarborgen, geeft GetYourGuide Deutschland GmbH geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie voor de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de content van deze website (met inbegrip van alle door derden verstrekte gegevens) en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel of voor andere doeleinden. GetYourGuide Deutschland GmbH behoudt zich het recht voor om de content van deze website en de structuur en functie daarvan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder daarbij verouderde content te verwijderen of deze als zodanig te kenmerken. GetYourGuide Deutschland GmbH kan gebruikers de toegang tot de website ontzeggen door deze voor hen geheel of gedeeltelijk te blokkeren of de toegang afhankelijk stellen van het voldoen aan bepaalde voorwaarden. GetYourGuide Deutschland GmbH geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de website respectievelijk de functies en het vrij zijn van gebreken daarvan. Dit betekent ook dat er geen enkele garantie wordt gegeven dat de website en de daaraan ten grondslag liggende infrastructuur vrij zijn van virussen en andere schadelijke software. Daarnaast geeft GetYourGuide Deutschland GmbH geen enkele garantie dat de content van de website niet door technische gebreken of door onbevoegde derden is gewijzigd.

5. Aansprakelijkheidsbeperking voor deel I van de Algemene voorwaarden


De aansprakelijkheid van GetYourGuide Deutschland GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers en onafhankelijke contractpartners, externe en eigen medewerkers en leidinggevenden alsmede de aansprakelijkheid voor schade in verband met uw toegang (of de onmogelijkheid om toegang te krijgen) tot de website, voor eventuele fouten of omissies en voor resultaten van het gebruik van de website is uitgesloten, onafhankelijk van de juridische basis daarvan; dit geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid en uitsluitend voor zover het toepasselijke recht dit toestaat. Dit betekent dat er in het kader van afgegeven garanties, in geval van overlijden, persoonlijk letsel en gezondheidsschade alsmede voor aanspraken op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid geen aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing zijn.

6. Content afkomstig van derden, links naar andere websites


GetYourGuide Deutschland GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor content afkomstig van derden (met inbegrip van boekbare activiteiten en informatie met betrekking daartoe), voor zover deze wordt aangeboden via de website, en voor content waarnaar links op de website staan of op de website wordt verwezen. GetYourGuide Deutschland GmbH doet geen aanbevelingen ten aanzien van dergelijke content en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Als GetYourGuide Deutschland GmbH links plaatst naar websites van derden, is het gebruik van dergelijke websites voor uw eigen risico. GetYourGuide Deutschland GmbH adviseert daarom de richtlijnen van de betreffende websites te lezen en de informatie van die websites over de verwerking van persoonsgegevens te controleren. Als je meent dat je onwettige content op onze website hebt gezien, neem dan contact met ons op via https://www.getyourguide.nl/contact.

7. Beperkt gebruiksrecht voor de GetYourGuide-app


GetYourGuide Deutschland GmbH geeft u hierbij het niet-uitsluitende, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepelijke, kosteloze en wereldwijde recht om de GetYourGuide-app te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden onder voorwaarde dat u deze gebruiksvoorwaarden nu en in de toekomst in acht neemt. (i) De GetYourGuide-app mag uitsluitend worden gebruikt in objectcodeformaat en voor persoonlijke doeleinden (als u consument bent) of voor interne zakelijke doeleinden (als u ondernemer bent); (ii) er mogen van de GetYourGuide-app slechts zoveel kopieën en back-ups worden gemaakt als er voor het rechtmatige gebruik nodig zijn; (iii) het is derden verboden om de GetYourGuide-app te kopiëren, te adapteren, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren, te disassembleren, te modificeren en aan te passen en om fouten in de GetYourGuide-app als geheel of in gedeelten ervan te corrigeren; (iv) het is verboden om de GetYourGuide-app en alle bijbehorende documentatie uit te lenen, te verhuren, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te wijzigen of er sublicenties op te verlenen; (v) disassemblage, decompilatie, reverse engineering en geheel of gedeeltelijk gebruik van de broncode als basis voor andere programma's met inbegrip van het doen van pogingen om dergelijke activiteiten te ondernemen, is verboden.

8. Intellectuele eigendomsrechten


In de relatie tussen u en GetYourGuide Deutschland GmbH is en blijft de website beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten (alsmede door de Duitse wet op de ongeoorloofde concurrentie). U verkrijgt geen rechten op de website en op eventueel op de website gepubliceerde namen, handelsnamen en tekens, van welke aard dan ook (met inbegrip van merken). U mag de website openen en bekijken, maar u mag de website niet integreren in andere websites, kopiëren, presenteren, publiceren, downloaden, uploaden, verzenden, er licenties op verlenen of hem op een andere manier beleefbaar maken zonder dat wij hiervoor vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven.

9. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden


GetYourGuide Deutschland GmbH behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Als GetYourGuide Deutschland GmbH wijzigingen aanbrengt, worden deze van kracht op het moment van hun publicatie op de website. GetYourGuide Deutschland GmbH verwacht van u dat u deze sectie regelmatig doorneemt, zodat u vertrouwd bent met de geldende gebruiksvoorwaarden. Door de website na wijziging te blijven gebruiken, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als u de website gebruikt als consument en op het tijdstip van gebruik uw gewone verblijfplaats hebt in een ander land, blijft de toepassing van dwingende rechtsvoorschriften van dit land door de in zin 1 gemaakte rechtskeuze onverlet. Voor zover de gebruiker in de zin van het Duitse wetboek van koophandel ondernemer is of op het moment van het instellen van een vordering geen vaste woonplaats heeft in Duitsland, zijn alle geschillen onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in Berlijn. Wettelijke voorschriften inzake de bevoegde rechtbank blijven onverminderd van kracht.
GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlijn
Duitsland

II. GetYourGuide Deutschland GmbH – Algemene voorwaarden voor gebruikers van het online-aanbod op het GetYourGuide-platform


1. Inleiding


1.1 GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlijn, Duitsland beheert een bemiddelingsplatform voor toeristische aanbiedingen als onlineaanbod via internet en apps (hierna samen genoemd ‘GetYourGuide-platform’). Op het GetYourGuide-platform kunnen gebruikers toeristische tours, activiteiten en belevenissen overal ter wereld vinden en boeken. Het onlineaanbod omvat bijvoorbeeld rondleidingen met een gids, kookcursussen, sightseeingtours met de bus, grachtentochten, tickets voor bezienswaardigheden en andere diensten. De aanbiedingen worden online gezet door een groot aantal lokale aanbieders overal ter wereld ('aanbieders'), met wie ook de betreffende overeenkomst inzake de toeristische dienst tot stand komt ('dienstverleningsovereenkomst'). Via het GetYourGuide-platform kan informatie worden opgevraagd over de door de aanbieder geleverde diensten en kunnen bestellingen worden gedaan.
1.2 GetYourGuide Deutschland GmbH richt zich zowel tot consumenten als tot ondernemers. Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden geldt het volgende:
a. Een 'consument' is iedere natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet kunnen worden toegerekend aan bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteiten (§ 13 van het Duits burgerlijk wetboek – 'BGB').
b. Een 'ondernemer' is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenassociatie die bij het sluiten van de overeenkomst handelt ter uitoefening van zijn bedrijf of zelfstandige beroep (§ 14 lid 1 BGB).
c. 'Gebruiker' staat voor een natuurlijke persoon, tenzij deze bij GetYourGuide Deutschland GmbH uitdrukkelijk is geregistreerd als rechtspersoon. Het verrichten van handelingen en het nalaten daarvan met gebruikmaking van de registratie van een rechtspersoon wordt toegerekend aan de natuurlijke persoon, tenzij dit gebeurt in het kader van een volmacht van die persoon voor de rechtspersoon. 'Gebruiker' staat hierna ook voor gebruikers voor wie wordt bemiddeld door onderbemiddelaars.

2. Doel van deel II van deze Algemene voorwaarden


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van gebruik van het GetYourGuide-platform, bijvoorbeeld via internet en apps. De overeenkomst tussen de gebruiker en GetYourGuide Deutschland GmbH omvat principieel uitsluitend het volgens de voorschriften verwijzen van de gebruikers naar de aanbieder van een dienst respectievelijk het doorgeven van gegevens van gebruikers voor wie wordt bemiddeld door een onderbemiddelaar. GetYourGuide Deutschland GmbH treedt zelf niet op als organisator en ook niet als verhuurder, verkoper of contractpartner in andere zin met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst met de gebruiker. Op de aanbiedingen op het GetYourGuide-platform en het verwijzen van de gebruikers naar de aanbieder is daarom dit deel II van de Algemene voorwaarden van GetYourGuide Deutschland GmbH van toepassing. Op het gebruik van het GetYourGuide-platform door samenwerkingspartners (onderbemiddelaars/samenwerkingspartners) is dit deel II van de Algemene voorwaarden van toepassing onder het voorbehoud van de afzonderlijke contractuele afspraken die zijn gemaakt met de betreffende samenwerkingspartner. Op de dienstverleningsovereenkomst tussen gebruiker en aanbieder zijn de contractuele voorwaarden van de aanbieders conform deel III van deze Algemene voorwaarden van toepassing.

3. Registratie


3.1 Van het aanbod op het GetYourGuide-platform kan principieel anoniem gebruik worden gemaakt.
3.2 Voor bepaalde vormen van gebruik van het GetYourGuide-platform, bijvoorbeeld voor het doen van boekingen, is registratie vereist. Bij het registreren verzendt de gebruiker een elektronisch registratieformulier en gaat hij akkoord met de Algemene voorwaarden. De registratie bij GetYourGuide Deutschland GmbH is pas voltooid met het verzenden van een bevestiging naar het door de gebruiker aangegeven e-mailadres. Natuurlijke personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn om zich te kunnen registreren. De gebruiker moet het door hem gekozen wachtwoord geheimhouden en passende maatregelen nemen om te voorkomen dat derden hiervan kennis kunnen nemen.
3.3 Het aanmaken van meer dan één gebruikersaccount voor dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon is niet toegestaan. Het gebruikersaccount is niet overdraagbaar.

4. Diensten van GetYourGuide Deutschland GmbH/Sluiten van een overeenkomst


4.1 Nadat de gebruiker op het GetYourGuide-platform zijn wensen heeft ingevoerd (bijv. reisbestemming, aard van de tour, starttijd, aantal deelnemers en prijsopties), laat GetYourGuide Deutschland GmbH de gebruiker de informatie over de diensten van de aanbieders ('aanbiedingsgegevens') zien. Op basis van deze gegevens kan de gebruiker, eventueel na controle van de beschikbaarheid, door zijn bestelling een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst doen, dat dan wordt doorgestuurd naar de betreffende aanbieder, waarbij onderbemiddelaars handelen namens de gebruiker voor wie zij bemiddelen. Dit gebeurt door na selectie en plaatsing in de winkelmand op de button 'boeken met betalingsverplichting' te klikken.
4.2 Aan zijn bindend aanbod is de gebruiker 5 werkdagen gehouden, zie hiervoor punt 5 van de Algemene voorwaarden van de aanbieders van tours in deel III.
4.3 GetYourGuide Deutschland GmbH wijst de gebruiker op de vervoersvoorwaarden resp. algemene voorwaarden van de aanbieders die gelden voor hun overeenkomst met de gebruiker en hun diensten. Deze zijn te vinden bij de betreffende aanbiedingen. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij aan deze voorwaarden voldoet en ze naleeft. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker niet toe te laten tot de activiteit of hem hiervan uit te sluiten, als hij niet aan de voorwaarden voldoet. In dit geval wordt de betaalde prijs niet terugbetaald.
4.4 GetYourGuide Deutschland GmbH doet de gebruiker namens en in opdracht van de aanbieder een boekingsbevestiging en een betalingsbevestiging toekomen. Het gebruik van het GetYourGuide-platform zelf is voor de gebruiker principieel kosteloos. De kosten van de technische toegang tot het GetYourGuide-platform (bijv. internettoegang) draagt de gebruiker zelf. GetYourGuide Deutschland GmbH is gerechtigd om de in rekening gebrachte bedragen namens en in opdracht van de aanbieder te incasseren.
4.5 GetYourGuide Deutschland GmbH stuurt eventuele gegevens die nodig zijn om van een dienst van de aanbieder gebruik te kunnen maken, volgens de geldende voorwaarden door (bijv. ticketgegevens), nadat deze van de aanbieder zijn ontvangen.
4.6 GetYourGuide Deutschland GmbH staat niet in voor de juistheid van doorgegeven gegevens of de levering van diensten door de aanbieders, omdat alle weergegeven en doorgegeven informatie berust op gegevens van aanbieders of derden die GetYourGuide Deutschland GmbH niet in detail kan controleren.

5. Betalen bij GetYourGuide


5.1 Op de door de gebruiker te betalen vergoeding voor de diensten van de aanbieder is de dienstverleningsovereenkomst met de aanbieder van toepassing.
5.2 GetYourGuide Deutschland GmbH is gerechtigd om de in rekening gebrachte bedragen namens en in opdracht van de aanbieder te incasseren, tenzij uit de factuur van de aanbieder uitdrukkelijk anders blijkt. Als vorderingen door de gebruiker moeten worden betaald in een andere valuta dan die van zijn land (vordering in vreemde valuta), kan GetYourGuide Deutschland GmbH verlangen dat de betaling wordt gedaan in de nationale valuta van de gebruiker, en de vordering in vreemde valuta omrekenen tegen de actuele wisselkoers op het moment waarop de overeenkomst is gesloten. Hiervoor kan GetYourGuide Deutschland GmbH de gebruiker een redelijk bedrag aan wisselkosten in rekening brengen.
5.3 Aanspreekpartner van de gebruiker in verband met een dienstverleningsovereenkomst en de vergoeding daarvan is de betreffende aanbieder als contractpartner. De gebruiker kan een aanspraak op terugbetaling van een vergoeding uitsluitend doen gelden tegenover de betreffende aanbieder. Als de aanbieder toezegt een vergoeding terug te betalen, kan de aanbieder de terugbetaling ook afhandelen via GetYourGuide Deutschland GmbH. Om het proces voor de gebruiker te vereenvoudigen, wordt aanbevolen de communicatie te laten verlopen via GetYourGuide.
5.4 Voor het gebruik van de betaalfuncties van GetYourGuide Deutschland GmbH moet de gebruiker zich aanmelden. De gebruiker moet betalingsgegevens naar waarheid aangeven en deze bij wijzigingen onmiddellijk actualiseren. GetYourGuide Deutschland GmbH kan door de gebruiker aangegeven betaalmiddelen weigeren. De voor de betreffende dienst toegestane betaalmiddelen worden de gebruiker tijdens het bestellen getoond.
5.5 Met de autorisatie van de betaling gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn betalingsgegevens worden gebruikt voor het incasseren van de vergoeding door de schuldeiser. GetYourGuide Deutschland GmbH behoudt zich het recht voor om het gebruik van de betaalfunctie van GetYourGuide Deutschland GmbH afhankelijk te stellen van een controle van de gebruiker op de vereiste kredietwaardigheid.
5.6 Als de gebruiker voor de betalingstransactie een in de Verenigde Staten uitgegeven credit- en/of debitcard gebruikt, wordt de betaling verwerkt door GetYourGuide Operations Inc., een dochteronderneming van GetYourGuide Deutschland GmbH. Gebruikers in de Verenigde Staten kunnen contact opnemen met de Amerikaanse GetYourGuide-klantenservice, zoals aangegeven in het contactmenu op de GetYourGuide-website.
5.7 Als de gebruiker voor de betalingstransactie een in Australië uitgegeven credit- en/of debitcard gebruikt, wordt de betaling verwerkt door GetYourGuide Australia Pty. Ltd., een dochteronderneming van GetYourGuide Deutschland GmbH. Gebruikers in Australië kunnen contact opnemen met de Australische GetYourGuide-klantenservice, zoals aangegeven in het contactmenu op de GetYourGuide-website.
5.8 Als de gebruiker voor de betalingstransactie een in Canada uitgegeven credit- en/of debitcard gebruikt, wordt de betaling verwerkt door GetYourGuide Canada Inc., een dochteronderneming van GetYourGuide Deutschland GmbH. Gebruikers in Australië kunnen contact opnemen met de Australische GetYourGuide-klantenservice, zoals aangegeven in het contactmenu op de GetYourGuide-website.

6. De prijsvorming bij GetYourGuide Deutschland GmbH


6.1 Alle prijzen op GetYourGuide worden aangegeven per persoon en inclusief omzetbelasting en alle andere belastingen. Het is mogelijk dat er in aanvulling hierop ter plaatse lokale belastingen worden geheven.
6.2 Op deze door de aanbieders vastgestelde prijzen kunnen bijzondere bepalingen van toepassing zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot annuleringen en de restitutie van gedane betalingen. Controleer daarom voor boeking nauwkeurig of er op de betreffende dienstverleningsovereenkomst speciale bepalingen van toepassing zijn.

7. Besteprijsgarantie van GetYourGuide Deutschland GmbH


7.1 GetYourGuide Deutschland GmbH wil graag dat de gebruikers voor de betreffende dienst de laagst mogelijke prijs betalen. Als de gebruikers het door hen via GetYourGuide Deutschland GmbH geboekte aanbod volgens dezelfde bepalingen (stad, aantal personen, beschikbaarheid) op internet vinden voor een lagere prijs en dat aanbod ook volgens die bepalingen en tegen die lagere prijs kan worden geboekt, zal GetYourGuide Deutschland GmbH het verschil tussen de via GetYourGuide Deutschland GmbH geboekte en de op internet door de gebruiker gevonden en beschikbare lagere prijs eenzijdig op vrijwillige basis aan de gebruiker uitbetalen.
7.2 Alle speciale aanbiedingen en promotieacties zijn als zodanig gekenmerkt.

8. Plichten en verplichtingen van de gebruiker


8.1 De gebruiker zal registratiegegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) geheimhouden en derden geen toegang mogelijk maken tot zijn GetYourGuide-portal log-in met zijn registratiegegevens. Een gebruik van de GetYourGuide-portal log-in met de registratiegegevens van de gebruiker wordt aan de gebruiker toegerekend.
8.2 De gebruiker kan na ontvangst van aanbiedingsgegevens eventuele bestellingen verzenden aan GetYourGuide Deutschland GmbH, die deze dan doorstuurt naar de aanbieder.
8.3 De gebruiker zal GetYourGuide Deutschland GmbH vrijwaren van aanspraken van derden op grond van zijn gebruik van het GetYourGuide-platform, behalve voor zover GetYourGuide Deutschland GmbH voor het ontstaan van die aanspraken verantwoordelijk is.

9. Beschikbaarheid en garantie


9.1 Er bestaat geen aanspraak op beschikbaarheid, kwaliteits- of prestatiekenmerken of technische ondersteuning voor het GetYourGuide-platform. GetYourGuide Deutschland GmbH kan haar GetYourGuide-platform op elk gewenst moment naar eigen goeddunken een andere vorm geven, beperken of beëindigen. Bestaande overeenkomsten van de gebruiker met een aanbieder en de afhandeling daarvan blijven door dergelijke wijzigingen onverlet.
9.2 GetYourGuide Deutschland GmbH staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die ter beschikking worden gesteld door derden (bijv. door andere aanbieders).
9.3 GetYourGuide Deutschland GmbH geeft geen garantie voor de diensten die door de aanbieders worden aangeboden. Aanspreekpartner van de gebruiker voor vragen en aanspraken in verband met een dienstverleningsovereenkomst en de uitvoering daarvan is de betreffende aanbieder.
9.4 Voor zover GetYourGuide Deutschland GmbH geen verplichtingen heeft tegenover de gebruiker, geeft GetYourGuide Deutschland GmbH ook geen garanties.

10. Aansprakelijkheid van GetYourGuide Deutschland GmbH


10.1 Voor zover GetYourGuide Deutschland GmbH hiertoe geen contractuele verplichting is aangegaan door dit uitdrukkelijk overeen te komen met de gebruiker, is zij niet aansprakelijk voor de totstandkoming van overeenkomsten in overeenstemming met de boekingswens van de gebruiker met de aanbieders voor wie zij bemiddelt.
10.2 Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen of toegezegd, is GetYourGuide Deutschland GmbH met betrekking tot de bemiddelde diensten zelf niet aansprakelijk voor gebreken in de levering van de diensten en voor persoonlijk letsel dat de gebruiker oploopt of materiële schade die hij lijdt in verband met de bemiddelde toeristische dienst. Bij de bemiddeling van verschillende toeristische hoofddiensten (in overeenstemming met het wettelijke begrip van de pakketreis) geldt dit niet, voor zover GetYourGuide Deutschland GmbH conform § 651a lid 2 BGB de indruk wekt de geplande toeristische diensten op eigen verantwoording te leveren.
10.3 Een eventuele eigen aansprakelijkheid van GetYourGuide Deutschland GmbH op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen bij het bemiddelen in de totstandkoming van overeenkomsten blijft door de voorgaande bepalingen onverlet.
10.4 De aansprakelijkheid van GetYourGuide Deutschland GmbH voor contractuele aanspraken van de gebruiker is beperkt tot het drievoudige van de prijs van de bemiddelde toeristische dienst, behalve in geval van
• niet-nakoming van een essentiële verplichting waarvan de vervulling de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst volgens de voorschriften pas mogelijk maakt of waarvan de niet-nakoming de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt
• aansprakelijkheid voor schade van de gebruiker door overlijden, persoonlijk letsel of gezondheidsschade als gevolg van de niet-nakoming van een verplichting van GetYourGuide Deutschland GmbH door nalatigheid of de niet-nakoming van een verplichting van een wettelijke vertegenwoordiger van GetYourGuide Deutschland GmbH of een persoon die plaatsvervangend aan haar verplichtingen voldoet, door opzet of nalatigheid
• aansprakelijkheid van GetYourGuide Deutschland GmbH voor andere schade van de gebruiker als gevolg van de niet-nakoming van een verplichting van GetYourGuide Deutschland GmbH door grove nalatigheid of de niet-nakoming van een verplichting van een wettelijke vertegenwoordiger van GetYourGuide Deutschland GmbH of een persoon die plaatsvervangend aan haar verplichtingen voldoet, door grove nalatigheid.
10.5 Voor gewone nalatigheid is GetYourGuide Deutschland GmbH uitsluitend aansprakelijk bij niet-nakoming van een essentiële contractuele verplichting en uitsluitend voor te voorziene en typische schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn contractuele verplichtingen waarvan de nakoming de uitvoering van de overeenkomst volgens de voorschriften pas mogelijk maakt en waarvan de gebruiker er normaal gesproken op kan vertrouwen dat ze worden nagekomen.
10.6 In het kader van afgegeven garanties, in geval van overlijden, persoonlijk letsel en gezondheidsschade alsmede voor aanspraken op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid zijn er geen aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing.

11. Opzegging


Gebruikers kunnen hun registratie op de GetYourGuide-portal op elk gewenst moment beëindigen door hun gebruikersaccount te blokkeren. GetYourGuide Deutschland GmbH kan een registratie met inachtneming van een termijn van een week eenzijdig beëindigen. Eerder ontstane aanspraken blijven hierdoor onverlet. Het recht tot opzegging wegens gewichtige redenen blijft onverminderd van kracht.

12. Beoordelingsfunctie


12.1 Gebruikers hebben de mogelijkheid om persoonlijk invloed uit te oefenen op de content van het GetYourGuide-platform door reisverslagen te schrijven in de vorm van beoordelingen of foto's te plaatsen ('gebruikerscontent'). Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de door hen geplaatste gebruikerscontent en staan hiervoor in. Ze waarborgen de correctheid van de content en garanderen dat deze geen misleidende of niet-toegestane beweringen of gegevens bevat. Bovendien garanderen de gebruikers dat door hun content geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. GetYourGuide Deutschland GmbH eigent zich de gebruikerscontent in geen geval en in geen enkel verband toe, maar stelt uitsluitend een platform ter beschikking.
12.2 GetYourGuide Deutschland GmbH kan de gebruikerscontent op verschillende manieren gebruiken. Dit is onder andere mogelijk door weergave op de website, herformattering, bewerking om de gebruikerscontent duidelijker te maken of de grammatica te verbeteren en opname in advertenties of andere werken.
12.3 GetYourGuide Deutschland GmbH kan gebruikerscontent naar behoefte en naar eigen goeddunken verwijderen of opnieuw plaatsen. Zo kan GetYourGuide Deutschland GmbH gebruikerscontent bijvoorbeeld verwijderen, als deze naar de mening van GetYourGuide Deutschland GmbH in strijd is met de GetYourGuide Deutschland GmbH-principes voor content. GetYourGuide Deutschland GmbH is niet verplicht om kopieën van de gebruikerscontent te bewaren of dergelijke kopieën beschikbaar te stellen. GetYourGuide Deutschland GmbH staat niet in voor de vertrouwelijkheid van de gebruikerscontent.
12.4 GetYourGuide Deutschland GmbH, haar onderbemiddelaars en hun (verkoop)partners kunnen advertenties en andere informatie naast of samen met de gebruikerscontent weergeven op de website en andere media. Gebruikers hebben geen aanspraak op een vergoeding voor dergelijke advertenties. Wijzigingen met betrekking tot de aard en omvang van dergelijke reclameactiviteiten blijven voorbehouden en een gebruiker hoeft hierover niet expliciet te worden geïnformeerd.
12.5 De gebruikers vrijwaren GetYourGuide Deutschland GmbH op haar eerste verzoek volledig van alle aanspraken (met inbegrip van de in redelijkheid vastgestelde kosten van rechtsvervolging en -verdediging) van derden die deze derden met betrekking tot de door de gebruiker geplaatste gebruikersinhoud tegenover GetYourGuide Deutschland GmbH doen gelden. Dit geldt zelfs, als de omstreden inhoud niet meer via het GetYourGuide-platform kan worden opgevraagd. Dit geldt niet als GetYourGuide Deutschland GmbH verantwoordelijk is voor de rechtsschennis. De gebruikers moeten GetYourGuide Deutschland GmbH in geval van verhaal door derden onmiddellijk, naar waarheid en zonder voorbehoud alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de aanspraken te kunnen verifiëren en zich te kunnen verdedigen.

13. Gegevensbescherming


13.1 GetYourGuide Deutschland GmbH verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van gebruikers voor zover nodig voor de totstandbrenging, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de overeenkomst voor GetYourGuide Deutschland GmbH tussen de gebruiker en GetYourGuide Deutschland GmbH.
13.2 Voor zover GetYourGuide Deutschland GmbH wordt ingeschakeld in de communicatie ten behoeve van een dienstverleningsovereenkomst tussen de gebruiker en een aanbieder, geeft ze de voor deze overeenkomst benodigde gegevens door aan de betreffende aanbieder. Deze verwerkt en gebruikt de gegevens ten behoeve van de voorbereiding, het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst op eigen verantwoording. De identiteit van de betreffende aanbieder blijkt uit de boekingsdialoog.
13.3 Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van GetYourGuide Deutschland GmbH op http://www.GetYourGuide Deutschland GmbH.de/privacy_policy.php.

14. Wijziging van deze Algemene voorwaarden


14.1 GetYourGuide Deutschland GmbH behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. GetYourGuide Deutschland GmbH zal tegenover consumenten uitsluitend wijzigingen aanbrengen die de gebruiker gezien de wederzijdse belangen redelijkerwijs moet accepteren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om verstoring van de gelijkwaardigheid, maar ook om het ontbreken van bepalingen en wijzigingen in rechtspositie. De gewijzigde voorwaarden worden de gebruikers uiterlijk twee weken voor inwerkingtreding per e-mail toegezonden. Als een gebruiker niet binnen twee weken na ontvangst van de betreffende e-mail bezwaar maakt tegen het gelden van de nieuwe Algemene voorwaarden, worden de gewijzigde Algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard. GetYourGuide Deutschland GmbH zal de gebruikers in de e-mail die de gewijzigde voorwaarden bevat, expliciet wijzen op de betekenis van deze termijn van twee weken.
14.2 De Algemene voorwaarden kunnen op elk gewenst moment en zonder aankondiging vooraf voor de toekomstige bemiddeling van nieuwe boekingen worden gewijzigd. Van toepassing zijn altijd de bij iedere afzonderlijke nieuwe bemiddeling geldige voorwaarden.

15. Overige bepalingen


15.1 Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen GetYourGuide Deutschland GmbH en de gebruiker. Andere aanvullende afspraken zijn niet gemaakt.
15.2 Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als u een bestelling doet als consument en op het tijdstip van uw bestelling uw gewone verblijfplaats hebt in een ander land, blijft de toepassing van dwingende rechtsvoorschriften van dit land door de in zin 1 gemaakte rechtskeuze onverlet. Voor zover de gebruiker in de zin van het Duitse wetboek van koophandel ondernemer is of op het moment van het instellen van een vordering geen vaste woonplaats heeft in Duitsland, zijn alle geschillen onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in Berlijn. Wettelijke voorschriften inzake de bevoegde rechtbank blijven onverminderd van kracht.
15.3 Als bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlijn
Duitsland

III. Algemene voorwaarden van de aanbieders van tours en andere toeristische diensten


1. Inleiding


Deze Algemene voorwaarden van deel III zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via het GetYourGuide-platform worden gesloten tussen aanbieders en gebruikers. Dit geldt ook voor zover er gebruik wordt gemaakt van het GetYourGuide-platform via het platform van een samenwerkingspartner of onderbemiddelaar of door een samenwerkingspartner of onderbemiddelaar.

2. Waarheidsgetrouwe gegevens


De via het GetYourGuide-platform verstrekte gegevens moeten waarheidsgetrouw zijn. De aanbieder behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of gebruikers van deelname aan een dienst uit te sluiten en schadevergoeding ter hoogte van de annuleringskosten conform punt 11 van dit deel III van de Algemene voorwaarden te verlangen, als er door de gebruiker onjuiste gegevens worden verstrekt.

3. Verschijnen op het ontmoetingspunt en naleving van bepalingen


U bent er verantwoordelijk voor dat u op tijd aankomt op het meegedeelde ontmoetingspunt. Als u vanuit het buitenland naar de activiteit toe komt, moet u zelf zorgen voor de noodzakelijke reisdocumenten (paspoort enz.) en draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor naleving van de gezondheidsvoorschriften enz.

4. Aanvullende deelname- of vervoersvoorwaarden


Voor zover de aanbieder in aanvulling op de Algemene voorwaarden volgens dit deel II in de overeenkomst die hij met u sluit, nog andere deelname- of vervoersvoorwaarden met u overeenkomt, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u aan deze aanvullende deelname- of vervoersvoorwaarden voldoet. De aanbieder behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet aan deze voorwaarden voldoen van de activiteit uit te sluiten.

5. Bindende karakter van de aanvraag


De overeenkomst tussen u respectievelijk de gebruiker voor wie u bemiddelt, en de aanbieder komt tot stand met de acceptatie van uw bindende aanvraag door de aanbieder. Door een tour of andere activiteit te boeken, doet u de aanbieder een bindend aanbod waaraan u of de gebruiker voor wie u bemiddelt, 5 werkdagen gebonden bent respectievelijk is. Als de aanbieder uw aanbod binnen deze termijn aanneemt, is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen. U of de gebruiker voor wie u bemiddelt, ontvangt deze mededeling per e-mail.

6. Betaling


De voor de door GetYourGuide Deutschland GmbH bemiddelde dienst overeengekomen totaalprijs wordt opeisbaar met de totstandkoming van de overeenkomst.

7. Aanwijzingen over het recht van herroeping


De aanbieder wijst erop dat er volgens de wettelijke voorschriften (§ 312 lid (2), punt 4, §312g lid 2, zin 1, nummer 9 BGB) bij overeenkomsten inzake toeristische diensten die op afstand (dus via het GetYourGuide-platform) zijn gesloten, geen herroepingsrecht bestaat, maar alleen het wettelijke recht van ontbinding en opzegging.

8. Eigen verantwoordelijkheid voor verzekering


Bij de prijs van de diensten zijn geen verzekeringen inbegrepen. U moet er zelf voor zorgen dat u voldoende verzekerd bent. Welke verzekering(en) u nodig hebt, is afhankelijk van de geboekte activiteit.

9. Niet-betaalde diensten


Als u of de gebruiker voor wie u bemiddelt, de geboekte dienst niet op de overeengekomen vervaldagen betaalt, hoewel de aanbieder bereid en in staat is om de contractueel overeengekomen diensten volgens de voorschriften te leveren en u of de gebruiker voor wie u bemiddelt, geen wettelijk of contractueel overeengekomen retentierecht heeft, is de aanbieder gerechtigd om de overeenkomst na aanmaning en het daarbij stellen van een uiterste termijn te ontbinden en u of de gebruiker voor wie u bemiddelt, de annuleringskosten conform punt 11 in rekening te brengen.

10. Uitwisseling van berichten


De uitwisseling van berichten tussen u of de gebruiker voor wie u bemiddelt, en de aanbieder vindt uitsluitend plaats via het GetYourGuide-platform. Ten behoeve van een snelle afhandeling wordt aanbevolen om daarbij uitsluitend de door GetYourGuide Deutschland GmbH ter beschikking gestelde formulieren te gebruiken.

11. Annuleringsrichtlijnen


11.1 Als u de activiteit afzegt (annuleert), gelden de annuleringsvoorwaarden die staan vermeld in de productbeschrijving en op uw voucher. GetYourGuide Deutschland GmbH adviseert de gebruiker om de informatie in de productbeschrijving aandachtig te lezen.
11.2 Als er in de productbeschrijving van uw aanbieder geen afwijkende annuleringsvoorwaarden staan, worden door de aanbieder van de toeristische diensten de volgende annuleringskosten berekend:
a. tot 24 uur voor aanvang van de activiteit: volledige restitutie
b. korter dan 24 uur voor aanvang van de activiteit en bij no-show: geen restitutie
11.3 Het staat u of de gebruiker voor wie u bemiddelt in ieder geval vrij om de aanbieder te bewijzen dat deze geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden dan de door de aanbieder verlangde totaalprijs.
11.4 De aanbieder behoudt zich het recht voor om in plaats van de bovenstaande totaalprijzen een hogere, concrete schadevergoeding te verlangen, voor zover de aanbieder bewijst dat hij aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt dan de van toepassing zijnde totaalprijs. In dit geval is de aanbieder verplicht om de verlangde schadevergoeding te specificeren en aan te tonen dat hij de betreffende kosten heeft gemaakt. Daarbij dient hij rekening te houden met de bespaarde kosten en een eventuele gebruikmaking van de diensten door iemand anders.
11.5 De restitutie vindt plaats door middel van het gebruikte betaalmiddel. Bij creditcards die maandelijks worden belast, wordt het bedrag aan het einde van de lopende afrekeningsperiode gecrediteerd. Het exacte tijdstip van de restitutie hangt af van de creditcardovereenkomst van de gebruiker. Restitutie op een bankrekening vindt plaats binnen zeven bankwerkdagen.

12. Annulering bij buitengewone omstandigheden


De aanbieder kan de activiteit zonder inachtneming van een annuleringstermijn op het overeengekomen tijdstip annuleren, als weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, stakingen of andere onvoorzienbare of onafwendbare externe omstandigheden (in het bijzonder overmachtssituaties) de uitvoering van de activiteit onmogelijk maken of aanzienlijk bemoeilijken of in gevaar brengen. In dit geval wordt de betaalde prijs terugbetaald.

13. Uitsluiting van deelname


De aanbieder is gerechtigd om u niet tot een activiteit toe te laten resp. van een activiteit uit te sluiten, als u als persoon niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname, u door uw deelname uzelf of anderen in gevaar zou brengen of de uitvoering van de activiteit op enige andere wijze blijvend zou bemoeilijken of belemmeren. Dit is van overeenkomstige toepassing op gebruikers voor wie u bemiddelt. In deze gevallen kan de betaalde prijs niet worden gerestitueerd.

14. Programmawijzigingen


De aanbieder behoudt zich bovendien het recht voor om in het programma niet-essentiële wijzigingen aan te brengen, als dit op grond van onvoorziene of onafwendbare omstandigheden noodzakelijk is.

15. Overige voorwaarden


Verdere voorwaarden of afwijkende regelingen zijn te vinden bij de betreffende aanbiedingen.

16. Tijdzone


Voor de berekening van tijden en termijnen is de tijdzone van de aanbieder bepalend.

17. Aansprakelijkheid van de aanbieder van de tour of toeristische dienst


De aanbieder is conform het toepasselijke recht aansprakelijk voor de door hem geleverde diensten, waarbij zijn aansprakelijkheid wordt uitgesloten, voor zover dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan.

18. Wijziging van deze Algemene voorwaarden


De Algemene voorwaarden van de aanbieders van tours en andere toeristische diensten van deel III kunnen op elk gewenst moment en zonder aankondiging vooraf voor toekomstige boekingen worden gewijzigd. Van toepassing zijn altijd de bij iedere afzonderlijke boeking geldige voorwaarden. De gebruiker heeft er geen aanspraak op om zijn toekomstige boekingen te doen volgens de bestaande voorwaarden.